КАЧЕСТВОТО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ!

THE QUALITY YOU NEED!

БАБОВ ЕООД

„Бабов“ ЕООД успешно изпълни проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” за модернизация на предприятие за преработка на ядки. Проектът се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът включва внедряване в предприятието на линия за лазерно сортиране на орехови ядки в комбинация с биометрична идентификация за максимален контраст между черупка и ядка, с което се цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на „БАБОВ“ ЕООД. Babov Ltd. has realized successfully a project in the Program for Rural Development 2014-2020, sub measure 4.2 “Investments in the processing/marketing of agricultural products “f or modernization of a nuts processing factory. The project is financed by the European Agricultural Fund for Rural Development. The project includes an implementation of a laser sorting machine for walnut kernels in combination with biometric identification for maximal contrast between kernels and shells. This improves the whole production activity of the factory, the economic efficiency and the competitive power of BABOV Ltd.

 


За нас

БАБОВ ЕООД е търговско дружество, което води своето начало от ЕТ „Яни Бабов” – фирма, регистрирана като земеделски производител с основна дейност добиване, изкупуване, преработка и продажба на орехи и орехови ядки.
 
Днес БАБОВ ЕООД е производител и преработвател на конвенционални и органични продукти: орехи, орехови ядки, орехово брашно, сушени плодове и билки.
 
Нашите основни пазари са Гърция, Италия, Словакия, Чехия, Дания, Швеция, Испания както и други страни от Европейския Съюз.
В България наши клиенти са предприятия, произвеждащи захарни и шоколадови изделия, сладкарски цехове и вериги супермаркети.
 
БАБОВ ЕООД е сертифициран преработвател на биологични суровини.
 
От стари времена каракачаните живеят сред природата и в хармония с нея – през лятото по високопланинските пасища на Рила, Родопите, Стара планина, Средна гора, Шар и Пинд, а през зимата в Тракия и край морето.За тях като номади плодовете на природата са храна и дар, който ценят и предават от поколение на поколение. Жената е пазител и носител на техните ценности. Следвайки традицията на нашите баби и майки събрахме и подготвихме с любов за Вас избраните продукти на ЯниКо. Насладете им се!
 
picture3

About us

BABOV Ltd. is a company, which starts from ET „Yani Babov“ – a company, registered as an agricultural producer with main activities growing, purchasing, processing and sales of walnuts and walnut kernels.

Today BABOV Ltd. is a manufacturer and processor of conventional and organic products: walnuts, walnut kernels, walnut flour, dried fruit and herbs.

Our main markets are Greece, Italy, Slovakia, Czech Republic, Denmark, Sweden, Spain and other countries in the European Union.
In Bulgaria our clients are companies from the chocolate and confectionery industry, pastry shops and supermarkets.

BABOV Ltd. is a certified processor of organic products.

Since ancient times the Karakachans lived in nature and in harmony with nature – in summer in the high mountains pastures of Rila, the Rhodopes, Stara planina, Sredna gora, Shar and Pind and in winter in Thracia and by the sea. For them as nomads the fruit of nature were food and a gift, which they cherished and passed on from generation to generation. The woman is the keeper and inheritor of their values. Following the tradition of our grandmothers and mothers we collected and prepared for you with love the selected products of YaniCo. Enjoy!

 

picture3

bg_BG
en_US